Ngày hôm nay các con tham gia ngoại khóa chương trình Team building.